Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

Uygun Başvuru Sahipleri

Sektörüne bakılmaksızın  firma düzeyinde  katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden sermaye şirketleri ile Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim  kurumları, vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ve ilgili mevzuatında Ar-Ge yapmakla görevlendirilmiş kamu araştırma merkez ve enstitüleri ortak proje başvurusunda bulunur.

Programın Amacı

Bu programla, üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin,  Türkiye’de yerleşik ve  proje sonuçlarını  Türkiye’de  uygulamayı  taahhüt  eden  kuruluşların  ihtiyaçları  doğrultusunda,  ürüne  ya  da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır.

Uygun Başvuru Konuları

Yeni  bir  ürün  üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi projesi. 

Program Süresi

24 ay

Destek Üst Limit

1.000.000 TL

Destek Oranı

KOBİ %75

Büyük Ölçekli İşletmeler %60

Desteklenecek Giderler

Personel giderleri. Bursiyer giderleri. Proje ekibinin proje faaliyetlerine ilişkin seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri ile Bilim Kurulunca belirlenen limitlerde gündelik ve konaklama ücretleri. Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderlerinde; yürütücü kuruluşun altyapısında bulunan alet, teçhizat ve yazılımın kullanılması esastır. Mevcut altyapının yetersiz kaldığı durumlarda öncelikli olarak ek modül, ünite, aksesuar, yazılım vb. ile iyileştirme beklenmekle birlikte proje özelinde gerekli olduğu değerlendirilen alet, teçhizat, yazılım alımları da destek kapsamına alınabilir. Malzeme ve sarf giderleri. Hizmet alım giderleri.

Desteklenmeyecek Giderler

Her türlü kar, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti, sözleşme masrafları. Amortisman, depozito ve avans ödemeleri. Dağıtım, pazarlama ve reklâm giderleri. Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret, marka tescil giderleri. AGY105, AGY115, AGY305, AGY315 doküman hazırlama ve hazırlatma giderleri. Muhasebe, sekreterlik vb. idari giderler. Personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek ve servis ulaşım giderleri. Proje Ar-Ge faaliyetleri ile ilintili olmayan altyapı kurmaya yönelik yatırım ağırlıklı giderler. Fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı gibi büro makineleri, büro mefruşatı. Isıtma, aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masrafları, su giderleri. Telefon, faks, haberleşme, internet kullanım maliyetleri. Vergi mevzuatında kabul edilmeyen giderler. Ofis, depo, stand kira giderleri. İnşaat ve tesisat giderleri. CE (test giderleri hariç) ve kalite belgelendirme giderleri. Proje özel hesabına ait her türlü banka masrafları. Hizmet alımları hariç müşteri kuruluştan yapılacak alımlar. Danışmanlık giderleri

Diğer Önemli Bilgiler

Programın uygulama esaslarında; Müşteri Kuruluş olarak anılan özel sektör kuruluşu ve Yürütücü Kuruluş olarak anılan üniversite ya da kamu araştırma  merkez  ve  enstitüsü bir İşbirliği Sözleşmesi imzalayacaktır. Proje TÜBİTAK ve Müşteri Kuruluş tarafından finanse edilecektir.