KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Uygun Başvuru Sahipleri

Programa Uygulama Esasları'nda belirtilen, TÜBİTAK destekli proje sayısı kısıtı içinde kalan KOBİ'ler başvurabilir.

Programın Amacı

KOBİ’lerin yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi sağlamak.

Uygun Başvuru Konuları

 

Program Süresi

18 ay

Destek Üst Limit

500.000 TL

Destek Oranı

%75

Desteklenecek Giderler

Personel giderleri. Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri kapsamında; uçak, tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri. Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri. Malzeme ve sarf giderleri. Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri. Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri. Proje hazırlama ve hazırlatma giderleri ile yeminli mali müşavir giderleri. Genel giderler.

Desteklenmeyecek Giderler

Katma değer vergisi. Her türlü kar, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti, sözleşme masrafları. Amortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri. Dağıtım, pazarlama ve reklâm giderleri. Patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret, marka tescil giderleri. Muhasebe, sekreterlik vb. idari giderler. Huzur hakkı, murahhas azaya ödenen üyelik ücretleri, brüt ücretin yanında ikramiye hariç verilen prim ödemesi. Personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek ve servis ulaşım giderleri. Kuruluş ortaklarına ait sosyal yardımlaşma vakıf ödentileri. Konaklama giderleri. Şehir içi nakliye (gümrüklerden ve limanlardan yapılan nakliye hariç) ve posta giderleri. Seyahatlerde araç kiralama ve seyahatlerde kullanılan yakıt giderleri. Proje Ar-Ge faaliyetleri ile ilintili olmayan üretime yönelik altyapı yatırımı ağırlıklı giderler. Fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı gibi büro makineleri, büro mefruşatı. Isıtma, aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masrafları, su giderleri. Telefon, faks, haberleşme, internet kullanım maliyetleri. Vergi mevzuatında kabul edilmeyen giderler. Ofis, depo, stand kira giderleri. İnşaat ve tesisat giderleri. Kırtasiye giderleri. CE (test giderleri hariç) ve kalite belgelendirme giderleri.