Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.

Uygun Başvuru Sahipleri

Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın kuruluş düzeyinde katma değer üreten, Türkiye’de yerleşik bütün sermaye şirketleri.

Programın Amacı

Ülkemiz öncelikli alanlarında hedef ve ihtiyaç odaklı, izlenebilir sonuçları olan projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında sağlanacak desteklerle; teknolojik yeterlilik ve bilgi birikiminin artırılması, mevcut yeteneklerin farklı alanlarda da değerlendirilmesi, özgün teknolojilerin geliştirilmesi teknolojik gelişimde ivme kazanılması hedeflenmektedir.

Uygun Başvuru Konuları

En az ulusal düzeyde; ürün ve/veya süreçte getireceği yenilikleri ortaya koyması ve yeniliğin Pazar ve sektördeki (yurt içinde veya dışında) benzerlerine göre farklılıkları, avantajları ve üstünlüklerinin açıkça belirtilmeli

Program Süresi

Her çağrı duyurusunda belirtilir.

Destek Üst Limit

Her çağrı duyurusunda belirtilir.

Destek Oranı

Büyük ölçekli işletme %60

KOBİ %75

Desteklenecek Giderler

Personel giderleri. Seyahat (yalnızca ulaşım) giderleri. Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri. Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri. Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri. Malzeme ve sarf giderleri. Projenin Ar-Ge faaliyetlerini yürütmek amacıyla proje kapsamında gerçekleşen; destek personeli, elektrik, su, gaz, bakım-onarım, haberleşme, vb. giderlere karşılık gelen proje genel giderleri (proje genel giderleri, projenin her bir AGY311’i için belirlenen dönemsel desteklemeye esas harcama tutarının %10’u olup, bu tutar dönemsel desteklemeye esas harcama tutarına ilave edilir.)

Diğer Önemli Bilgiler

Bu program kapsamında desteklenecek projelerin konu ve kapsamı, başvuruya ilişkin koşullar çağrı duyurusunda belirtilecektir. Projeler tek aşamada doğrudan proje önerisi alınarak değerlendirilecektir. Programda proje limitleri çağrı duyurusunda belirlemek üzere, destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için %60, KOBİ’ler için %75 olarak uygulanacaktır,

Kabul edilen bütçenin %10’u kadar tutar genel gider ödemesi olarak destek kapsamına ilave edilecektir. Birden fazla transfer ödemesi (ön ödeme) verilebilecektir.