KOSGEB Genel Destek Programı - Tasarım Desteği

KOSGEB veri tabanına kayıtlı işletmelerin ürün tasarımına yönelik hizmet alımlarına destek verilir. Ancak, ürün tasarımının Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi veya Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi alımı ile sonuçlanmış olması şarttır.  Program süresince desteğin üst limiti 15.000 (on beş bin) TL'dir.

Destekten yararlanmak isteyen işletme,www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurarak çıktısını aldığı Tasarım Desteği Başvuru Formu ve talep edilen belgeler ile ilgili Uygulama Birimine başvuru yapar. Başvuru sonucu işletmeye KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir.

İşletme, uygun bulunan başvuruya ilişkin mal ve hizmet alımını gerçekleştirerek Tasarım Desteği Ödeme Talep Formu ve talep edilen belgeleri Uygulama Birimine sunar. Uygulama Birimi, söz konusu belgeleri inceleyerek Destek Ödeme Oluru hazırlar. Destek Ödeme Oluru, işletmeden sorumlu personeltarafından hazırlanarak Uygulama Birimi Müdürünün oluruna sunulur.

Destek ödemeleri, KOSGEB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilenödeme belgeleri ile birlikte Ödeme Emri Belgesinin eki olarak, ön mali kontrole tabi tutulanlar Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Müdürlüğüne, tabi tutulmayanlar ise ilgili Muhasebe Müdürlüklerine gönderilir. İlgili Muhasebe Müdürlüğü tarafından işletmenin banka hesabına destek ödemesi aktarılır.

İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olması durumunda İşletmenin Ödeme Talep Formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.

 

KOSGEBGenel Destek Programı - Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

KOSGEB veri tabanına kayıtlı işletmelerin Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan;

almak için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemeler ve TPE’den alınan belgeler için patent vekili giderleri,

TPE muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacakları Marka Tescil Belgeleri, için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere destek verilir.Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi Desteğine, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi işletmeler başvurabilir. TPE’den alınacak her bir belge için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 5.000 (beşbin) TL, TPE muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alınacak her bir belge için ise desteğin üst limiti 10.000 (onbin) TL’yi aşamaz. Program süresince desteğin üst limiti 20.000 (yirmibin) TL’dir.

Destekten yararlanmak isteyen işletme, Türk Patent Enstitüsü’ne (TPE) ve/veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlara başvuru yapmadan öncewww.kosgeb.gov.trinternet adresinden elektronik ortamda doldurarak çıktısını aldığı Sınai Mülkiyet Hakları Desteği Başvuru Formu ve talep edilenbelgeler ile ilgili Uygulama Birimine başvuru yapar.Başvuru sonucu işletmeye KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden bildirilir.

İşletme, Sınai Mülkiyet Hakları Desteği Ödeme Talep Formu ve talep edilen belgeleri Uygulama Birimine sunar. İşletme, destek kapsamında yer alan giderler için; ilgili kuruluş tarafından başvurunun yayınınınilanından sonrave/veya tescil aşamasında ödeme talebinde bulunabilir.Uygulama Birimi, söz konusu belgeleri inceleyerek Destek Ödeme Oluru hazırlar. DestekÖdeme Oluru, işletmeden sorumlu personel tarafından hazırlanarak Uygulama Birimi Müdürünün oluruna sunulur. Destek ödemeleri, KOSGEB Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesinde belirtilen ödeme belgeleri ile birlikte Ödeme Emri Belgesinin eki olarak, ön mali kontrole tabi tutulanlar Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Müdürlüğüne, tabi tutulmayanlar ise ilgili Muhasebe Müdürlüklerine gönderilir. İlgili Muhasebe Müdürlüğü tarafından işletmenin banka hesabına destek ödemesi aktarılır.

İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olması durumunda İşletmenin Ödeme Talep Formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşunbanka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.

Başvuru için: http://www.kosgeb.gov.tr/ostim/page.aspx?id=116