KOBİ Proje Destek Programı

Uygun Başvuru Sahipleri

Tüm sektörde faaliyet gösteren KOBİ’ler başvurabilir.

Programın Amacı

KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşması ve işletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi için hazırlayacakları projelerin desteklenmesi.

Uygun Başvuru Konuları

İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.

Program Süresi

3 Yıl

Proje Süresi

6-24 ay(+12 ay)

Destek Üst Limit

150.000 TL

Destek Oranı

1. ve 2. Bölgelerde %50

3. , 4. , 5. ve 6. Bölgelerde %60

Desteklenecek Giderler

Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider gruplarının toplamı Kurul tarafından belirlenir ve sabitlenir. Her bir proje gider grubunun desteklemeye esas tutarı; makine-teçhizat, hammadde, malzeme için, sabitlenen toplam tutarın % 10’unu ve personel, yazılım ve hizmet/diğer gider gruplarının her biri için % 40’ını geçmeyecek şekilde belirlenir. Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarları değiştirmez.

Desteklenmeyecek Giderler

Arsa, bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.

Diğer Önemli Bilgiler