KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı

Uygun Başvuru Sahipleri

Uygun başvuru sahipleri, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edecektir.

Programın Amacı

Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, 

KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi,  amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

Uygun Başvuru Konuları

Uygun başvuru konuları, Proje Teklif Çağrısı özelinde konunun özelliği dikkate alınarak değişiklik arz edecektir.

Program Süresi

En az 6

En Fazla 36 Ay (+6) Ay

Destek Üst Limit

Geri Ödemesiz Destek - En fazla 300.000 TL

Geri Ödemeli Destek - En fazla 700.000 TL

Destek Oranı

Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile destek türleri, Proje Teklif Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde Kurul tarafından belirlenir.

Desteklenecek Giderler

Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dahilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. 

Desteklenmeyecek Giderler

Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

Diğer Önemli Bilgiler

KOBİGEL Destek Programının çağrılarını www.kosgeb.com adresinden takip edebilirsiniz.