Çağrı Esaslı Tematik Program / Tematik Proje Destek Programı

Uygun Başvuru Sahipleri

KOBİ’ler ve Meslek Kuruluşları

Programın Amacı

KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi

Uygun Başvuru Konuları

Proje Teklif Çağrısında Belirlenir

Program Süresi

Destek Üst Limit

Destek Oranı

Desteklenecek Giderler

Personel net ücretleri ve seyahat giderleri, yeni makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (taşıt aracı satın alımı ve/veya kiralanması hariç), sarf malzemesi giderleri, hizmet alım giderleri, genel idari giderler

Desteklenmeyecek Giderler

 

Diğer Önemli Bilgiler

 

 

 

                                                                                                                                                Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı

Uygun Başvuru Sahipleri

Meslek Kuruluşları

Programın Amacı

Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması

KOBİ’lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması

Uygun Başvuru Konuları

 

Program Süresi

36 Ay

Destek Üst Limit

150.000 TL

Destek Oranı

1. ve 2. Bölgede % 50
3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60

Desteklenecek Giderler

 

Desteklenmeyecek Giderler

Bina, inşaat veya tadilat, gayrimenkul alım, makine-teçhizat, tefrişat, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, finansman giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, kira giderleri, proje ortaklarından alınan danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş giderler desteklenmez.

Diğer Önemli Bilgiler